Jdi na obsah Jdi na menu

Koncepce ZŠ Lesonice

Úvod

Koncepce školy je nejvýznamnější konstrukční dokument školy, který zásadně ovlivňuje perspektivu školy a je podkladem pro zpracování strategických krátkodobých i dlouhodobých cílů při realizaci výchovně-vzdělávacího procesu. Kvalitní koncepce školy může pomoci při zvyšování kvality výchovy a vzdělávání a přináší další zlepšení spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči a zřizovatelem školy. 

Při tvorbě této koncepce jsem se opírala o informace zejména z těchto materiálů:

 • analýza současného stavu – metoda SWOT,
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lesonice,
 • Školský zákon 561/2004 Sb.,
 • výroční zprávy školy,
 • inspekční zpráva ze dne 23.4.2010.

 

Prioritní cíle školy, prostředky a postupy k jejich naplňování. Vlastní koncepční záměry a cíle jsou rozděleny pro přehlednost do několika tematických oblastí:

 1. Organizace řízení
 2. Personální oblast
 3. Materiální podmínky a vybavenost
 4. Oblast výchovy a vzdělávání
 5. Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností
 6. Oblast spolupráce

     

 1. Rozbor stávajícího stavu

Základní údaje o škole

Základní škola je málotřídní škola, se dvěma třídami s pěti postupnými ročníky 1.stupně. Součástí školy také školní družina a výdejna stravy. Škola je spádová, mimo dětí z Lesonic sem dojíždí děti z Petrovic. Zřizovatelem školy je Obec Lesonice.

 

    SWOT analýza současného stavu

 

 

Silné stránky

 

 

Příležitosti

 

 • klidné okolí školy – park, zahrada, hřiště
 • ekologické aktivity
 • naučná stezka Lesonice
 • finanční a materiální podpora zřizovatele
 • otevřenost školy veřejnosti, zájem veřejnosti o naši školu
 • sběr a třídění odpadů
 • neformální příjemná atmosféra
 • flexibilní nabídka zájmových kroužků
 • spolupráce s obcemi Lesonice a Petrovice, pravidelná prezentace školy v obecních zpravodajích
 • vybavení školy interaktivní technikou
 • spolupráce se ZŠ Vranová Lhota (dopisování)

 

 

 • estetické aktivity a soutěže jsou dobrým předpokladem pro přirozené začlenění průřezových témat
 • možnosti pro nové organizační metody výuky  - skupinové a projektové vyučování, cross age tutoring
 • dny otevřených dveří, akce s rodiči, společná setkání rodičů, prarodičů, veřejnosti
 • možnost navázat na kulturní a společenské tradice a aktivity v obci (vítání občánků, hody, aktivity TJ Sokol, hasiči )
 • výchovně-vzdělávací besedy pro žáky a pro veřejnost (s možností promítání)
 • využití webových stránek školy pro žákovské prezentace a příspěvky žáků

 

 

Slabé stránky

 

 

Hrozby

 

 • výuka spojených ročníků v Tv, Pč,Hv,Vv
 • malé prostory pro ŠD
 • zajištění ranní družiny
 • chybějící prostor pro kabinet
 • šatna a zázemí pro zaměstnance
 • zabezpečení vchodu do školy při ranním příchodu žáků
 • povrch dvora, úprava zahrádky v ZŠ pro odpočinkové aktivity školní družiny – chybí průlezky, pískoviště
 • nízký stupeň pravidelné komunikace mezi ZŠ a MŠ, spolupráce při zápisu dětí do školy

 

 

 • inkluzivní  vzdělávání - nedostatečná prostorová kapacita a personální zabezpečení žáků s poruchami chování – chybí učebna pro žáka s PAS
 • personální zabezpečení výuky: při nemoci učitelů a zaměstnanců, při účasti na vzdělávacích akcích
 • zajištění bezpečnosti při Tv (v sokolovně)
 • malá kapacita sociálního zařízení
 • vybavení zejména interaktivní technikou je dostatečné, ale problémem se může stát jeho funkčnost, udržování, obměna
 • podmínky pro výdej stravy v ZŠ-křížení s provozem ŠD

 

 1. Vlastní koncepce školy
 1. Organizace řízení

CÍL: Zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků na řízení a zlepšování práce školy, prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost.

Prostředky k dosažení cíle:

 • promýšlet potřeby školy, koncepci rozvoje – využít dotazníkové šetření;
 • rovnoměrně delegovat pravomoci a jednotlivé úkoly na ostatní zaměstnance, prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost;
 • udržování pozitivního obrazu o škole – prezentace školy, propagace v médiích;
 • podstatné dokumenty projednat se Školskou radou - zejména rozpočet školy.

 

 1. Personální oblast

CÍL: Ve vzájemných vztazích pracovníků vytvářet atmosféru klidu a tolerance. Vytvoření a udržení stabilního pracovního týmu a posílení pozitivní motivace zaměstnanců.

Prostředky k dosažení cíle:

 • při výběru zaměstnanců klást důraz na flexibilitu a osobní zodpovědnost;
 • umožnit a podporovat další vzdělávání;
 • zaměřit se na získávání oprávnění k výkonu specializovaných činností (pracovník pro BOZP, preventista PO, zdravotník apod.);

 

 1. Materiální podmínky a vybavenost

CÍL: Postupně zkvalitňovat materiální a prostorové podmínky pro plynulý chod školy, zkvalitňovat vybavení tříd, zvyšovat bezpečnost a zlepšovat hygienické podmínky.

Prostředky k dosažení cíle:

 • určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným čerpáním rozpočtu;
 • pořizovat účelné pomůcky a vhodné učebnice – zavést systém „odborných kabinetů“, modernizovat vybavení školy za pomoci zřizovatele;
 • plnohodnotně zprovoznit a využívat vybavení počítačové učebny, zajistit správu sítě;
 • prostory na školním dvoře využít jako bezpečnou odpočinkovou zónu pro školní družinu (zajištění zídky, kamenů a jezírka, vybudování pískoviště);
 • zabezpečit vstup do budovy během ranního příchodu žáků;
 • pomáhat při údržbě naučné stezky a přírodní zahrady, podílet se na začlenění nových prvků (hmatová stezka, výtvory z přírodnin, výtvarná galerie apod.), výsadba zeleně.

 

 1. Oblast výchovy a vzdělávání
 1. Organizace výchovně- vzdělávacího procesu

CÍL: Optimalizovat rozvržení spojených ročníků a rozvrhů vyučovacích hodin v souladu s plněním ŠVP, podle počtu dětí a s ohledem na finanční možnosti školy.

Prostředky k dosažení cíle:

 • spojovat ročníky podle vzdělávacího období (1.-3. a 4.-5.);
 • vybrat a vytvořit systém na sebe navazujících učebnic, vhodné učebnice a pracovní sešity pro výuku spojených ročníků;
 • výuka AJ – samostatně 3.ročník a 4.+5.ročník;
 • zajistit dle finančních možností dělenou výuku Tv,Vv,Hv a Pč;
 • organizovat zájmový kroužek AJ pro 1. a 2.ročník;
 • navázat spolupráci s SVČ Ivančice při zajištění a organizaci výukových projektů;
 • optimalizovat plynulé využití počítačové sítě pro všechny ročníky;
 • aktualizovat ŠVP dle potřeb školy, využívat disponobilní hodiny.
 1. Metody a formy práce

CÍL: Využívat takové metody a formy práce, ve kterých by si žáci osvojili základní vědomosti a dovednosti během vyučování, zaměřovat se na rozvoj tvořivého myšlení žáků.

Prostředky k dosažení cíle:

 • důsledně stanovit základní učivo, tj. podstatné učivo, bez jehož zvládnutí nelze pochopit další látku a oddělit ho od informací podružných, o nichž je třeba vědět, kde je najít;
 • předem stanovit kritéria hodnocení, klasifikovat jen probrané a procvičené učivo, žáci musí mít možnost a dostatek času k naučení, procvičení a zažití učební látky;
 • usměrňovat školní zátěž žáků a rozsah domácí přípravy, zadávat zajímavé úkoly;
 • zpracovat a vyhodnocovat koncepci domácí přípravy – pravidelnost a četnost v rámci ročníku a jednotlivých předmětů;
 • využívat sebehodnocení žáků a společnou vzájemnou kontrolu písemných úkolů;
 • učit žáky samostatně si zaznamenávat vlastní pokroky v osvojení učiva – vést evidenci a vytvářet přehledy - mapy učebního pokroku;
 • „pracovat s chybou“ - žáci mají právo dělat chyby – chyba je příležitost naučit se to lépe;
 • tradiční ústní a písemné ověřování vědomostí nahrazovat efektivnějšími způsoby – využívání výukových programů s výstupním modulem hodnocení, které umožňuje okamžitou zpětnou vazbu pro učitele i žáka;
 • umožnit žákům aktivně využívat internet pro vyhledávání a získávání nových poznatků, při kontrole pravopisu, při výkladu učební látky, při vytváření vlastních prezentací;
 • využívat metodu vzájemného učení - „cross age tutoring;
 • nadále upřednostňovat metodu činnostního učení, práci ve skupinách před frontální výukou;
 • organizovat samostatná výuková centra ve třídě – PC koutek s výstupem tisku, Dipo-činnostní učení, interaktivní výuka u tabule, Logico tabulky, učení na koberci, infocentrum.

 

 1. Inkluzivní vzdělávání

CÍL: V rámci inkluze zvažovat způsob začlenění žáků s některými poruchami chování (ADHD, PAS) tak, aby nebylo narušeno vzdělávání, klima školy a třídy, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost těchto žáků, ale i zdraví a bezpečnost ostatních žáků ve škole.

 Prostředky k dosažení cíle:

 • vytvořit krizový plán – stanovení kritérií pro přijetí žáka ke vzdělávání podle možností školy – prostorové, materiální a personální zabezpečení;
 • spolupracovat s odbornými pracovišti, pravidelné konzultace s PPP a dalšími speciálními centry (klinický psycholog);
 • v případě nevyhovujících podmínek školy pro vzdělávání těchto žáků navrhnout možnost přeřadit žáka do speciální třídy ZŠ v Moravském Krumlově; 
 • využívat speciální programy na PC pro žáky s poruchami učení (Dys-com, Terasoft);
 • soustavně vzdělávat pedagogy v dané problematice.

 

 1. Klima školy, klima třídy

CÍL: Vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči, rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů ve škole, vytvářet takový režim, který je v souladu se zdravým stylem života. Ochrana žáků před úrazy, násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.

Prostředky k dosažení cíle:

 • vhodný pracovní a odpočinkový režim žáků a učitelů s dostatkem relaxace a pohybu;
 • každá vyučovací hodina by měla odpovídat zásadám zdraví a být ve shodě s věkem žáků;
 • využívání přestávek pro relaxaci, v rámci možností zařadit krátkou pohybovou aktivitu na školní zahradě;
 • při vhodném počasí zařadit výuku některých předmětů mimo školní budovu;
 • žáky neustále informovat o nebezpečí, která jim hrozí;
 • pečovat o zdravý kolektiv – dodržovat „školní desatero“ a komunikační pravidla;
 • vyhledávat rizika, pravidelně provádět prověrky BOZ;
 • informovat rodiče o preventivních opatřeních, kterých škola používá při výchově.

 

 1. Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností

CÍL: Poskytovat prostřednictvím školní vývěsky a webových stránek základní a objektivní informace o činnosti školy a výsledcích žáků, vytvářet pozitivní obraz školy.

Prostředky k dosažení cíle:

 • pravidelně informovanost o dění ve škole – plán práce, plán třídních schůzek, akce školy, dny otevřených dveří, výstavky dětských prací apod.;
 • aktualizace internetových stránek školy;
 • prezentace školy ve zpravodaji obce (práce žáků, články pedagogů, školské rady).

 

 1. Oblast spolupráce: s rodiči, okolními školami, školskou radou, institucemi a obcí

CÍL: Komunikovat s veřejností, zapojit veřejnost do života školy.

Prostředky k dosažení cíle:

 • prosazovat otevřenost a vstřícnost zaměstnanců ve styku s rodiči a veřejností;
 • umožnit rodičům podílet se na chodu školy, vznášet připomínky a náměty na zlepšení - anonymní dotazníkové šetření, organizovat dny otevřených dveří;
 • zajišťovat pomoc rodičů škole – využít ochoty a nabídky na vedení zájmových kroužků, malé brigády, sponzorské dary;
 • spolupracovat při zápisu dětí do školy s MŠ, organizovat společné pracovní porady;
 • před zápisem do školy navrhnout rodičům předškoláků účast na projektu „Těšíme se do školy“ – společná setkávání a příprava budoucích prvňáčků na přestup do školy;
 • spolupracovat s okolními školami – soulad výstupů ŠVP a návaznost při přestupu na 2.stupeň ZŠ;
 • pokračovat v aktivní spolupráci s vedením a zastupitelstvem obce – získávat podněty a připomínky k rozvoji školy, spolupracovat se zřizovatelem při akcích obce i školy (vítání občánků, Den dětí, akce pro veřejnost, besídky apod.);
 • zvažovat další využití budovy školy (výpočetní techniky, možnost promítání) pro veřejnost - kulturní programy a vzdělávací akce, přednášky, besedy;
 • spolupracovat a pomáhat při údržbě naučné stezky a přírodní zahrady, podílet se na začlenění nových prvků (hmatová stezka, výtvory z přírodnin, výtvarná galerie apod.), možnost výsadby zeleně.

 

Závěr

Jsem přesvědčena o tom, že tento návrh koncepce rozvoje školy je realizovatelný v celé šíři. Při jeho sestavování jsem se snažila co nejvíce navázat na současné směřování školy, její úspěchy a silné stránky a na současné trendy ve vzdělávání.

 

V Lesonicích 1.5.2017                                                                           Mgr.Lenka Doupovcová